1. Home
  2. 2021
  3. September

ناتوانی چیست و ناتوان کیست؟ نادر احمدی آیا تا به حال به اطراف خود دقیق شده‌اید؟ اگر دقیق شده‌اید، آیا به افرادی که قادر به انجام کارهای روزانۀ خود به روش افراد عادی نیستند، توجه کرده‌اید؟ نخستین برداشت شما از دیدن افراد ناتوان یا کم‌توان چه بوده است؟ حسی که در آن لحظه به شما […]